Zvolanie držiteľov platných poľovných lístkov

Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora  vo Veľkom Krtíši, Vám oznamuje, že III. výročná konferencia Obvodnej poľovníckej komory vo Veľkom Krtíši /ďalej len VK OPK/ sa bude konať v priebehu roka 2024  v Spojenej škole v Modrom Kameni. Presný termín konania konferencie bude zvoleným delegátom včas oznámený.

 

Predstavenstvo OPK určilo na svojom zasadnutí dňa 27.03.2024 kľúč pre počet delegátov v zmysle § 18 ods.2, písm.a/ Stanov SPK  a to jeden delegát na každých aj začatých 50 držiteľov platných PL, ktorí nie sú členmi ani zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK a ktorí budú zastupovať držiteľov platných PL na III. výročnej konferencii OPK ako delegáti. Z uvedeného dôvodu OPK vo Veľkom Krtíši zvoláva stretnutie fyzických osôb- držiteľov platných PL s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Veľký Krtíš a ktorí nie sú členmi ani zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK na deň 09.04.2024 o 13.00 hod. v kancelárii OPK – ul. Mierová 1, vo Veľkom Krtíši, kde si zvolia delegátov na III. výročnú konferenciu OPK podľa uvedeného kľúča. Pozvánku a materiály na konferenciu obdržia zvolení zástupcovia na uvedenom stretnutí.

 Ing. Miroslav Hudec v.r.
 predseda  OPK Veľký Krtíš                                                         

Ing. Milan Cúth
vedúci kancelárie OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stretnutie nezaradených.doc)Stretnutie nezaradených.doc[pozvánka]55 kB
Nachádzate sa tu: Home Zvolanie držiteľov platných poľovných lístkov