Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

 

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti. 

2. Orgány SPK sú volené členmi SPK demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy SPK. Uznesenia vyšších orgánov SPK sú záväzné pre nižšie orgány SPK, organizačné jednotky SPK a pre všetkých členov SPK. Členovia vyšších orgánov SPK sa môžu zúčastňovať na rokovaniach  nižších orgánov SPK, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPK delegovaní. Vyšší orgán SPK je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPK, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k porušeniu právnych predpisov alebo vnútorných predpisov SPK. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť. V neprospech člena SPK môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

3. Funkcie volených členov orgánov SPK sú bezplatné a čestné. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPK podľa platných predpisov.

4. Orgány a komisie SPK sa môžu uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov alebo delegátov, ak nie je v Stanovách SPK alebo v iných vnútorných predpisoch SPK uvedené inak. Orgány a komisie SPK môžu rozhodovať i per rollam, ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPK písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, keď Stanovy SPK vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

5. O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány a komisie SPK do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca orgánu alebo predseda komisie a zvolený overovateľ.

6. Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPK, okrem rozhodnutí snemu, sa môžu členovia SPK alebo organizačné jednotky SPK, ktorých sa rozhodnutie týka, odvolať ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak.

7. Orgány SPK môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPK, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia disciplinárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

8. Rozhodnutia orgánov SPK, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú proti podpisu zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPK a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

9. Funkčné obdobie orgánov SPK je päťročné. Končí sa dňom konania výročného snemu alebo konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa funkčné obdobie orgánov SPK alebo OPK končí dňom konania mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa orgány volia len na obdobie do doby výročného snemu alebo výročnej konferencie. Ak sa v priebehu volebného obdobia uskutočnia doplňovacie voľby, funkčné obdobie končí dňom konania výročného snemu alebo výročnej konferencie. 

10. Stanovy SPK a ostatné vnútorné predpisy SPK vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPK, orgány a organizačné jednotky SPK. Čo nie je v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými vnútornými predpismi SPK alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPK a iných vnútorných predpisov SPK schválených snemom, môže podávať len prezídium, výklad vnútorných predpisov OPK predstavenstvo. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z vnútorných predpisov SPK je možné udeliť len, ak to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPK v predpise na to oprávnený.

11. Zasadnutie orgánov a komisií SPK a OPK je neverejné, okrem prípadov, kde sa vo vnútorných predpisoch SPK a OPK uvádza inak. Účasť iných osôb je možná len vtedy, ak to predsedajúci povolí, zapojiť sa do rokovania môžu len s výslovným súhlasom predsedajúceho. Predsedajúci môže podať návrhy na vykázanie osoby z rokovania vrátane členov alebo funkcionárov, ak nevhodným spôsobom rušia priebeh rokovania i napriek predchádzajúcemu upozorneniu; o vykázaní rozhodne orgán nadpolovičnou väčšinou. O vykázaní oprávnenej osoby sa v zápisnici spraví záznam, v ktorom sa uvedie konkrétny dôvod vykázania. 

12. Organizačné jednotky SPK vedú chronologickú prehľadnú evidenciu pošty.

13. Organizačné jednotky SPK a OPK, ich orgány a komisie poskytujú členom a organizačným jednotkám SPK odbornú a právnu pomoc. Nie sú však povinné spisovať návrhy a podania, ani ich zastupovať v súdnom, priestupkovom alebo inom konaní. 

14. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 24. januára 2010.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc)Organizačný a r~.doc[Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie]89 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Organizačný a rokovací poriadok SPK