Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly. 

Článok 3
Zameranie kontrol
Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:
1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:
- dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,
- dodržiavanie právnych predpisov a noriem
- spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK
- účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní
2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:
- plán činnosti a rozpočet
- rozbor hospodárenia
- evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK
- úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK
(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po
23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)
- vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva
3. Poľovné lístky:
- evidencia vydaných poľovných lístkov
- evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov
- evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov
- poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov
- písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky
4. Evidencia majetku:
- evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob
- hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku
- inventarizácia majetku
- vedenie pokladne a pokladničná hotovosť
- stav finančných prostriedkov na bankovom účte
5. Účtovná evidencia:
- vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka
- evidencia faktúr
- mzdové náklady, cestovné a stravné
6. Mzdová evidencia:
- pracovné zmluvy, daňové prehlásenia
- dohody o vykonaní práce
- vyplácanie odmien, zásady odmeňovania
- dochádzka, dovolenky
7. Archivácia písomností:
- skartačný poriadok
- uloženie písomností
 
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej
poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf)Smernica pre ko~.pdf[Smernica pre kontrolnú činnosť DR]274 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK